Belgische?

ZYTHOS STANDPUNT : WAT IS ‘BELGISCH’ ?

De tijd dat alles eenvoudig was in het Belgische bier- en brouwerijlandschap, ligt al ver achter ons. Lang geleden – laten we zeggen: tot aan de Tweede Wereldoorlog – kon je met redelijk grote zeker-heid zeggen dat een bier van brouwerij X ook inderdaad door brouwerij X gebrouwen werd, vanaf het begin tot het einde van het brouwproces. De grote golf van concentraties en fusies in de brouwerij-wereld, de steeds sneller voortschrijdende internationalisering, de immer complexer wordende tech-nische en commerciële samenwerkingsverbanden tussen diverse brouwerijen, hebben geleid tot een kluwen van combinaties waarin bij wijze van spreken een kat haar jongen niet meer terugvindt. We zijn – terecht – fier op ons Belgisch bier, maar als je soms ziet wie wat waar brouwt (om nog niet te spreken van wat we niet zien en/of weten), rijst de vraag : “In hoeverre is dit nog Belgisch ?”

Voor het samenstellen van onze lijsten van brouwerijen en bierfirma’s – die bepalend zijn voor wie al dan niet uitgenodigd worden voor het Zythos BierFestival – is deze situatie zonder meer verwarrend en leidt het soms tot ellenlange discussies over wie nu al dan niet op welke lijst thuishoort en waarom. Bij de start van Zythos werden daarom reeds een aantal criteria vastgelegd die vervat zijn in het document “Terug naar de essentie: een nieuwe indeling van de Belgische bier- en brouwerijwereld”. De toenemende internationalisering heeft duidelijk gemaakt dat het noodzakelijk was deze criteria verder te verfijnen en aan te vullen. Te dien einde werd dit onderwerp op de agenda geplaatst van de confe-deratievergadering van 21 april 2007 te Dendermonde.

Na een geanimeerde discussie werd een consensus bereikt over het volgende standpunt:

“Voor een vermelding op de door Zythos gehanteerde lijsten van brouwerijen en bierfirma’s en voor deelname aan het Zythos BierFestival, dienen de brouwerijen en bierfirma’s, naast de reeds vroeger vastgelegde en aanvaarde criteria, ook te voldoen aan volgende voorwaarden:

Voor een vermelding op de door Zythos gehanteerde lijsten van brouwerijen en bierfirma’s en voor deelname aan het Zythos BierFestival, dienen de brouwerijen en bierfirma’s, naast de reeds vroeger vastgelegde en aanvaarde criteria, ook te voldoen aan volgende voorwaarden:

  • de maatschappelijke zetel van de vorm van rechtpersoonlijkheid waaronder zij actief zijn, dient gevestigd te zijn op een in België gelegen adres;

  • bij voorkeur het geheel, maar alleszins een deel van het volume der bieren die zij (laten) brouwen, moet geproduceerd worden in een in België gelegen brouwerij. In dezelfde zin dient bij voorkeur het geheel, maar alleszins een deel van het productieproces van de gebrouwen bieren te gebeuren in een in België gelegen brouwerij.

Praktische gevolgen

De aanvaarding van het bovenstaande standpunt heeft volgende consequenties voor de samenstelling van onze lijsten van brouwerijen en bierfirma’s en voor de organisatie van het Zythos BierFestival :
– Bierfirma De Leyerth wordt geschrapt van de lijst. Zij voldoet op dit ogenblik immers nog slechts aan één van de twee aanvaarde criteria: ze is wel in België gevestigd, maar de volledige productie van haar bieren gebeurt in het buitenland.
– Bedrijven (brouwerijen en bierfirma’s) waarvan de maatschappelijke zetel in België gevestigd is, maar die hun productievolume en/of productieproces deels in België en deels in het buitenland (laten) uitvoeren, blijven behouden op de lijst. Bij een eventuele deelname aan het Zythos BierFestival mogen zij evenwel alleen die bieren presenteren die in België geproduceerd worden.
Voorbeeld: bierfirma John Martin mag deelnemen aan het ZBF, maar enkel met haar in België gebrouwen bieren en niet met het in Nederland geproduceerde bier in blik. De grote brouwerij-groepen, die eigen brouwerijen bezitten en gebruiken in België en in het buitenland, mogen deelnemen aan het ZBF met de bieren die zij in hun Belgische brouwerijen produceren, niet met deze die in hun buitenlandse productiecentra gebrouwen worden.
– Bedrijven (brouwerijen en bierfirma’s) die hun biervolume en/of brouwproces geheel of deels in België (laten) produceren, maar waarvan de maatschappelijke zetel in het buitenland gevestigd is, worden niet op de Zythos-lijsten opgenomen en mogen als zodanig ook niet deelnemen aan het Zythos BierFestival. De in België gevestigde brouwerijen die deze bieren in opdracht brouwen, mogen uiteraard wel aan het ZBF deelnemen en mogen daar desgevallend ook deze voor het buitenland gebrouwen bieren presenteren (met dien verstande dat zij hier-voor de toestemming hebben bekomen van de buitenlandse merkeigenaar).
Voorbeeld: de Nederlandse bierfirma BV Mongozo, die haar bieren laat brouwen bij brouwerij Huyghe, kan niet op onze lijsten opgenomen worden en kan ook niet zelf aan het ZBF deelnemen. Zij kan aan brouwerij Huyghe – die wel kan deelnemen aan het ZBF – wel toestemming geven om ook haar bieren op het festival te presenteren.

Belangrijke opmerking

Met het vastleggen van deze criteria, die in wezen niets anders zijn dan een verfijning en verduide-lijking van de reeds vroeger aanvaarde criteria, bevestigt Zythos nogmaals dat zij zich voor het bepalen van de begrippen ‘Belgische brouwerij/bierfirma’ en ‘Belgisch bier’ baseert op plaatsgebonden criteria, nl. de plaats waar een bedrijf gevestigd is (maatschappelijke zetel) en de plaats waar het bier van deze bedrijven geheel of gedeeltelijk geproduceerd wordt.
Op geen enkele wijze wordt hierbij dus een uitspraak gedaan over de persoon van de brouwer(s) of de kwaliteit van de bier(en). Die staan niet ter discussie.

Dendermonde, 21 april 2007