Geuzeproblemen

Actie “Red Oud Beersel” en voor het behoud van houten vaten in de brouwsector

Naar aanleiding van de definitieve stopzetting van lambikbrouwerij Oud Beersel startte Zythos vzw haar eerste actie: een petitie onder de naam Red Oud Beersel.

Deze actie kreeg nog een ongewilde staart toen er problemen rezen met de inspecties in de lambikbrouwerijen door het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV). Hout zou moeten geweerd worden uit de brouwerijen, en het wort blootstellen aan de open lucht was ook al niet gezond! Terwijl dat nu net onontbeerlijk is bij het brouwen van authentieke lambik. (Zie ook ons Dossier “Geuze/Lambik/Kriek“)

Zythos reageerde met open brieven aan de ministers van volksgezondheid en sociale zaken. Hieronder vindt u enkele stappen omtrent deze actie.

De petitie

De oorspronkelijke
petitietekst, ondertekend door meer dan 3000 mensen

Open brief

Brief aan Rudy Demotte, Minister van
Volksgezonodheid.
Verstuur naar Brussel

Antwoord CBB

We kregen het antwoord van de Confederatie van Belgische Brouwers op onze brief aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Geuzedossier

Om bierliefhebbers en geïnteresseerden in die problematiek te informeren

Interpellatie in commissie

Er werd al een interpellatie gehouden over de open brief aan de minister

Kroniek van een lijdensweg

Wat er gebeurde met onze ingezamelde petities ...

De Petitie

(De petitie is ondertussen afgesloten)

OPROEP Naar aanleiding van de stopzetting der (brouw)activiteiten bij lambikbrouwerij OUD BEERSEL.
…En toen waren ze nog met elf, de lambikbrouwers en geuzestekers. Eén van de meest zeldzame biersoorten ter wereld heeft een zoveelste slag te verduren gekregen. Ooit waren er in Brussel alleen al méér dan 200 lambikbrouwerijen.
…En hoe lang zullen ze nog met elf zijn? Hoe lang zullen de producenten van de Oude Geuze (geuze van een 100 % mengeling van lambikbieren, waarvan het oudste minstens 3 jaar rijping in houten tonnen heeft doorgemaakt) nog kunnen opboksen tegen de industriële afkooksels van dit unieke bier? De ambachtelijke lambikbieren en aanverwante (o.a. Oude Kriek) zijn immers erg kapitaalsintensief (het duurt minstens 3 jaar voor je ze op de markt kunt brengen) en niet geschikt voor massaproductie, zodat je het grote geldgewin wel kan vergeten. Het is niet denkbeeldig dat het hele patrimonium van artisanale lambikbrouwerijen op termijn helemaal zal verdwijnen als er geen maatregelen genomen worden.

Wat dient er te gebeuren? De overheid zou om te beginnen meer interesse moeten krijgen (hebben) in onze o zo rijke biercultuur, inzonderheid deze unieke (enig in de wereld), streekgebonden bierstijl. Dit cultureel (wereld)erfgoed verdient bescherming!

Daarom vraagt Zythos vzw dat zowel de lokale, provinciale als gewestelijke overheden op korte termijn alles in het werk zouden stellen om van lambikbrouwerij Oud Beersel te redden wat nog te redden valt (o.a. het museum) en voor het nageslacht te bewaren.

Daarom vraagt Zythos vzw dat op middellange termijn de producenten van Oude Geuze, Oude Kriek, enz… een speciaal statuut zouden krijgen. Dat zij die deze “champagne onder de bieren” produceren volgens de aloude, traditionele methode bijvoorbeeld goedkope kredieten zouden toegekend krijgen, of een “aparte” behandeling door de fiscus, of andere vormen van ondersteuning door de overheid. Bovendien zou de consument -waarom niet via een “boodschap van algemeen nut”?- erop kunnen gewezen worden hoe gezond Oude Geuze wel is in vergelijking met andere dranken (b.v. aangezoete frisdranken, alcopops, e.a.).

Open Brief

Klik hier om de open brief die verstuurd werd naar Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid te lezen.

Antwoord CBB

Klik hier om het antwoord van de Confederatie van Belgische Brouwers op onze open brief aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid te lezen.

Interpellatie in commissie

Tijdens de vergadering van de commissie volksgezondheid, het leefmilieu en de maatschappelijke hernieuwing werd de volgende vraag gesteld aan de minister van Sociale zaken en Volksgezondheid.

Vraag nummer 686 gesteld op 21/10/2003 (verslag 058). Download hier in pdf-formaat. Origineel verslag 058 (link naar www.dekamer.be)

Kroniek van een lijdensweg

Naar aanleiding van de definitieve stopzetting van lambikbrouwerij Oud Beersel startte Zythos vzw bijna twee jaar geleden haar eerste actie: een petitie onder de naam Red Oud Beersel.

Deze actie kreeg nog een ongewilde staart toen er problemen rezen met de inspecties in de lambikbrouwerijen door het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV). Hout zou moeten geweerd worden uit de brouwerijen, en het wort blootstellen aan de open lucht was ook al niet gezond! Terwijl dat nu net onontbeerlijk is bij het brouwen van authentieke lambik.

Ondertussen is er al heel wat water door de Zenne gevloeid. Er zijn gesprekken geweest tussen de lambikbrouwers en het FAVV om te komen tot een aanvaardbare oplossing, waarin de traditionele productiewijze van lambikbieren kan verzoend worden met de inspecties van het FAVV. Maar wat gebeurde er met onze ingezamelde petities?

Consumentenzaken, begin 2004

Zythos is een bierconsumentenvereniging, en daarom namen wij in december 2003 contact op met de toenmalige minister van consumentenzaken, mevrouw Freya Van den Bossche. In De Zytholoog nr. 5 (april 2004) berichtten we u dat een delegatie van Zythos op 5 februari 2004 ontvangen werd op het kabinet Consumentenzaken. De driekoppige delegatie bestond uit Tommy Van Ouytsel, Steven Vermoere en ondergetekende. We konden er meer dan een uur preken met de heren Nick Eechout, kabinetssecretaris, en Serge Roemers, medewerker. We brachten, naast de meer dan 3000 ondertekende petities die we ontvangen hadden, ook de problematiek van de ingrediëntenlijst op het etiket in het algemeen (de consument heeft het recht te weten wat er in zijn voeding zit), en de (niet)-toepassing van het KB van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen in het bijzonder, ter sprake.

De heren Eeckhout en Roemers waren sterk geïnteresseerd en vertelden ons dat het ministerie van consumentenzaken bevoegd was voor het verplicht vermelden van een ingrediëntenlijst. Op hun vraag of Zythos officieel erkend was als consumentenorganisatie moesten wij uiteraard negatief antwoorden. We wisten namelijk niet bij welke instantie we daarvoor terecht zouden moeten. Zij beloofden ons wegwijs te maken en ons te laten weten welke stappen Zythos zou moeten ondernemen om deze erkenning te krijgen. Ook beloofden ze ons dat mevrouw Van den Bossche onze petities zou aannemen. Er moest wel nog een datum gezocht worden waarop dat zou kunnen. Zythos zou de petities mogen overhandigen op het kabinet, en zij zouden ervoor zorgen dat er pers aanwezig was.

Woensdag 5 mei 2004, 16.30 uur

Een aantal weken en vele telefoons later (er moesten nog wat opzoekingen gedaan worden door de administratie, ze hadden contact opgenomen met het kabinet Demotte van Volksgezondheid, maar daar was men – om het eufemistisch uit te drukken – niet echt meegaand, en of we nog eens op papier konden zetten wat we juist wilden) hadden we toch een afspraak te pakken: mevrouw Freya Van den Bossche zou onze petities in ontvangst nemen op woensdag 5 mei 2004 om 16.30 uur op het kabinet in de Maria Theresiastraat te Brussel. Nadien zouden we nog eens gaan samenzitten om te praten over een eventueel nieuw KB betreffende bieretikettering!

Op 3 en 4 mei 2004, twee dagen en daags voor onze afspraak, komen er twee mails van het kabinet consumentenzaken. Een eerste van Serge Roemers die meldde dat onze samenkomst na de afgifte van de petitie nog enige voorbereiding vergde. De tweede kwam van Gil Drossart, medewerker cel consumentenzaken, met de mededeling dat alles afgeblazen werd wegens plotse verschuivingen in de agenda… en of we eventueel een andere datum willen voorstellen, liefst na de tweede week van mei.

Verkiezingen juni 2004

Bij latere contacten vertelt men ons dat er – zoals we wel zouden weten – op 13 juni 2004 regionale en Europese verkiezingen zijn en dat daar uiteraard veel energie en tijd ingestoken wordt, en dat alle niet echt dringende zaken dus een beetje op de lange(re) baan geschoven (moeten) worden. Wat wij uiteraard begrijpen… Na de verkiezingen luidt het dat mevrouw Van den Bossche nog niet weet op welk departement ze zal terechtkomen en dat we dus nog even geduld moeten hebben. Wat wij uiteraard begrijpen…

Wanneer de Vlaamse regering dan gevormd is en mevrouw Van den Bossche federaal superminister van arbeid wordt, is het voor ons even zoeken waar consumentenzaken naartoe zijn. Op de federale portaalsite www.belgie.be vinden we bij de samenstelling van de federale regering en de bevoegdheden van de verschillende ministers ‘consumentenzaken’ zelfs niet terug. Wat later blijkt dat dit departement bij mevrouw Van den Bossche gebleven is. We kunnen dus terug beginnen bellen…

Zomer 2004

Bij onze volgende contacten horen we dat het kabinet, nu mevrouw Van den Bossche een belangrijker ministerie onder haar hoede krijgt, moet hervormd worden en dat men nog niet juist weet wie waarvoor verantwoordelijkheid zal krijgen. Wat wij uiteraard begrijpen… en we bellen binnenkort nog wel eens terug….

Daarna is de vakantie, het parlementair reces, de spelbreker. Nog later, wanneer iedereen op zijn plaats zit, krijgen we te horen dat men zal proberen ons dossier in de beleidsnota te krijgen. Want wat niet in de beleidsnota opgenomen is, is niet prioritair en dan gaat het erg traag om vooruitgang te boeken in die materie. Wat wij uiteraard begrijpen, allez, eigenlijk stillekensaan al begrepen hadden….

Maar wij geven niet op en bellen nog een paar keer. We krijgen een pluim voor onze vasthoudendheid, en tegelijkertijd weet de heer Roemers ons te vertellen dat hij het kabinet Van den Bossche gaat verlaten, maar dat hij ons, zodra geweten is wie ons dossier zal erven, de gegevens van zijn opvolger zal laten geworden.

Najaar 2004

Dan weer een tijdje niets, en op 19 oktober 2004 stuur ik een mail naar de heer Nick Eeckhout met de vraag hoe het staat met ons dossier: of men al weet wie de heer Roemers zal opvolgen en dus ons dossier verder zal behartigen, of er al enige vooruitgang is in de etikettenkwestie, of men ons al kan zeggen hoe we als consumentenorganisatie kunnen erkend geraken, en of er nog kans is dat mevrouw Van den Bossche onze petities zal aannemen ?

Een paar weken niets en na een paar vergeefse pogingen krijg ik mijnheer Eeckhout aan de lijn. Hij vertelt me dat de heer Van Poucke nu ons dossier onder zijn hoede heeft en dat die me kortelings zal contacteren. En mijnheer Van Poucke belt me de laatste week van november 2004 met het nieuws dat….het allemaal toch eigenlijk niet onder hun bevoegdheid valt en dat we ons moeten wenden tot het kabinet van Rudy Demotte, minister van volksgezondheid! Op mijn vraag of hij ons dan toch tenminste de weg kan wijzen om met Zythos officieel erkend te geraken als consumentenorganisatie krijg ik tot mijn verbazing te horen dat er niet zoiets bestaat als een officieel orgaan dat consumentenorganisaties erkent! Er bestaat wel zoiets als een consumentenraad die bij tijd en wijle bijeenkomt en advies geeft, en waarin naast Test Aankoop en de vakbonden ook nog wat andere verenigingen vertegenwoordigd zijn, zoals bijvoorbeeld Gaia van Michel Vandenbossche. Hoe we daar bij geraken? Dat wist mijnheer Van Poucke niet, daarvoor moesten we ons wenden tot… volksgezondheidsminister Demotte! En daar zijn we nu mee bezig….

Troost

Onze petities zijn dus niet op hun eindbestemming geraakt. Niettemin zijn we ervan overtuigd dat onze démarches in deze zaak (de petitie zelf, onze open brief aan minister van volksgezondheid Demotte, de publiciteit die we rond onze actie gemaakt hebben) geholpen hebben om de situatie van de lambikbrouwers in de kijker te plaatsen, waardoor een aantal politici (o.a. Sven Gatz, Jan Muls, Jan Mortelmans) de zaak ter harte genomen hebben, perscommuniqués verspreid hebben, brieven geschreven hebben naar verschillende instanties en beleidsverantwoordelijken, en vragen gesteld hebben in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en in de Commissie Volksgezondheid.

Langs deze weg willen we dan ook alle ondertekenaars van de petitie “Red Oud Beersel” van harte bedanken! Willem I, Prins van Oranje, bijgenaamd Willem de Zwijger, de Vader des Vaderlands, indachtig zeggen we maar: “Het is niet nodig te hopen om te ondernemen, noch te slagen om vol te houden!” Fons Minne (december 2004)

Geuzedossier

In de loop der jaren verschenen heel wat artikels omtrent geuze, lambik, fruitbieren, hun brouwers en onze acties in ons ledenblad “De Zytholoog”. Het is de bedoeling dat u deze artikels hier binnenkort allemaal kan raadplegen zodat ze niet tot dode letter verworden.

LET OP ! Deze artikels mogen zonder voorafgaande toestemming worden gepubliceerd of gereproduceerd op welke manier dan ook, mits bronvermelding, en bij publicatie op het internet een hyperlink naar www.zythos.be. Om de gedrukte versie van De Zytholoog met daarin de recentste artikels met alle biernieuws te ontvangen kan u lid te worden van onze vereniging.

Klik hier om naar de dossiers te gaan.